معرفی کارمندان معرفی کارمندان

ریاست کتابخانه


ریاست کتابخانه به عنوان هماهنگ کننده تمامی بخشهای کتابخانه نقش بسیار مهمی در جهت تامین و نیل به اهداف کتابخانه از نظر کیفی و هم از نظر کمی عهده دار می باشد.از جمله وظایف ریاست کتابخانه می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

-سازماندهی و نظارت کامل بر کلیه بخشهای مختلف کتابخانه

- برنامه ریزی و تعیین خط مشی کتابخانه

- تعیین و پیش بینی بودجه کتابخانه

- انجام فعالیتهایی که به منظور ارائه خدمات تهیه و خرید کتاب و مجلات وسایر منابع اطلاعاتی انجام می شود.

- پیشنهاد تامین اعتبارات لازم جهت تکمیل و توسعه کتابخانه موجود و تلاش در جهت توسعه

- تماس با کتابخانه ها و مراکز علمی و فرهنگی کشور

- معرفی و عرضه منابع قابل دسترسی و بهره‌برداری به پژوهشگران و محققان جهت بروز رسانی دانایی و آگاهی علمی آنان